Convocatoria de subvenció del 2016 per equipació de vies d’escalada

El Centre Excursionista del Solsonès (CES), per mitjà de la seva secció d’escalada, obre la convocatòria per a la sol·licitació de subvencions per a l’equipació, conservació i renovació de vies d’escalada al Solsonès. Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al Reglament de la Comissió,i les subvencions es materialitzaran en forma de:

  • Material (ancoratges)

En cap cas es contempla una aportació econòmica directa.
1. QUI POT SOL · LICITAR AQUESTES SUBVENCIONS ?

Poden demanar aquestes subvencions tots els socis del CES amb una antiguitat mínima d’un any, amb la llicència federativa vigent de l’any en curs.

2. COM REALITZAR LA SOL · LICITUD I T ERMINI DE PRESENTACIÓ

Per a realitzar la sol·licitud cal entregar la següent documentació, sent obligatòria l’entrega d’un model de sol·licitud per cada un dels equipaments o reequipaments.

  • Sol·licitud de l’ajut (la trobareu a la web del Centre)
  • Fotocòpia de la llicència federativa

Els projectes s’han d’enviar al CES fins el 31 de maig de 2016 a l’adreça electrònica cexsolsones@gmail.com o de forma presencial al local del CES (Local 3, Casal de Cultura s/n, Solsona). El resultats es faran públics abans del 15 de juny de 2016, tant a la pàgina web del Centre, com directament als que han realitzat alguna sol·licitud.

3. PROCEDIMENT PER A L ’ ADJUDICACIÓ DE SUBVENCIÓ

La Comissió encarregada de resoldre les adjudicacions la formaran:

  • 3 membres de la Junta del Centre Excursionista del Solsonès (incloent-hi el responsable de la secció d’escalada)
  • 1 o 2 escaladors reconeguts de la comarca, que no hagin sol·licitat cap ajut en l’any en curs

La Comissió es reunirà per a decidir quins projectes rebran subvenció atenent a l’interès d’aquest, el nombre de sol·licituds rebudes i l’experiència dels equipadors. El CES ho publicarà i ho comunicarà als interessats per mitjà d’un correu electrònic.
Posteriorment els farà el lliurament dels materials necessaris. L’obertura d’aquest convocatòria no significa que s’hagi d’assignar el total del pressupost establert, ni una quantitat o percentatge mínim de cada sol·licitud.

4. TERMINI DE REALITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS O REEQUIPAMENTS

Les tasques dels equipaments es faran durant un any natural.

5. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

Les persones que hagin realitzat algun equipament subvencionat pel CES hauran de presentar la ressenya corresponent abans de finalitzar el termini de realització especificat, a fi que la Comissió d’Equipaments pugui presentar la memòria final. El CES podrà fer ús d’aquesta ressenya, prèvia comunicació a l’equipador, tant en publicacions en paper com digitals.

6. REQUISITS O CRITERIS QUE HAN DE COMPLIR LES ZONES O VIES A EQUIPAR O REEQUIPAR

Les vies o sectors a equipar han de trobar-se dins de la comarca del Solsonès, i es donarà preferència als reequipaments.

Els projectes hauran de presentar-se per mitjà dels fulls de sol·licitud (un full per a cada via o sector esportiu a equipar). I en casos de reequipaments convé comptar amb l’aprovació dels primers equipadors de la via o zona.

Caldrà respectar les possibles limitacions a la intervenció, derivades de regulacions de caràcter mediambiental, de propietat o altres.

7. MATERIALS A INSTAL · LAR

Els materials a utilitzar seran sempre inoxidables. Preferentment es donarà prioritat als parabolts i tant sols en llocs amb una corrosió extraordinària, punts d’assegurança molt especials o en itineraris d’escalada esportiva es podrà demanar la instal·lació  d’ancoratges químics.

Com a norma general, per a les assegurances de via s’instal·larà parabolt inoxidable de 10 mm de diàmetre per 8 -10 centímetres de longitud amb xapa també inoxidable.

Per a les reunions s’instal·larà dos parabolts de 12 mil·límetres de diàmetre per 8 – 10 centímetres de longitud amb xapes proveïdes d’anelles, tot el conjunt també inoxidable.

8. MODEL DE SOL · LICITUD : V EURE ANNEX

Per a més informació podeu contactar amb el Centre Excursionista del Solsonès a través de l’adreça electrònica cexsolsones@gmail.com

Us podeu descarregar el model per demanar la subvenció aqui: